Hệ Thống Biển Báo Hiện Đường Bộ Việt Nam

650x365 bb741 818x479 1

Bài viết giúp học viên nắm rõ Hệ thống biển báo Đường bộ Việt Nam, Cách nhận dạng và Ý nghĩa của từng nhóm. Ngoài ra bài viết còn cung cấp các cách ghi nhớ các biển trên đường bộ

Trong hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam gồm năm nhóm, cụ thể như sau:

*Biển báo cấm:

Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có vẽ hình màu đen, gạch ngang cái gì thì cấm cái đó ( Trừ biển số 122 ” Dừng lại” có 8 cạnh đều) nhằm báo điều cấm học hạn chế mà người sử dụng phương tiện phải tuyệt đối tuân theo.

Hiệu lực của biển báo cấm có giá trị trên tất cả các làn đường ho  ạc chỉ có giá trị trên một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế một hoạc một số làn đường thì nhất thiết phải theo biển và một biển phụ số 504 ” Làn đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

*Biển báo nguy hiểm

Nhóm biển báo nguy hiểm: Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.
Nhóm biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246.
Hiệu lực của biển báo nguy hiểm có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy.

* Biển hiệu lệnh.

Nhóm biển hiệu lệnh: Có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam, trên biển có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người sử dụng đường biết điều lệnh phải thi hành.
Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến 309.
Hiệu lực của biển hiệu lệnh có giá trị trên tất cả các làn đường học chỉ có giá trị trên một hoạc một số làn đường của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế trên một hoạc một số làn đường thì nhất thiết phải theo biển và một biển phụ số 504 ” Làn đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

*Biển chỉ dẫn 
Nhóm biển chỉ dẫn: Có dạng hình chữ nhật hoạc hình vuông nền mầu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoạc những điều có ích khác trong hành trình.
Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển 401 đến 448.
Hiệu lực của các biển chỉ dẫn có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy.

*Biển phụ.
Nhóm biển phụ: Có dạng hình chữ nhật hoạc hình vuông, được đặt kết hợp với biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ các biển đó hoạc được sử dụng độc lập.
Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến 509.